Poznaj VCMS.pl
Poznaj VCMS.pl

Regulamin Serwisu VCMS.pl

Regulamin Serwisu VCMS.pl
Zbiór zasad

Regulamin Serwisu VCMS.pl

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.06.2024


 

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego VCMS.pl, prowadzonego przez Sady Sandomierskie S.A. z siedzibą w Tarnobrzegu, al. Warszawska 227A / BA 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000867352.
 2. Serwis VCMS.pl jest dostępny pod adresem internetowym https://www.vcms.pl.
 3. Kontakt z administratorem serwisu możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@vcms.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 606 107 502.
 4. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

II. Definicje

 1. Administrator - Sady Sandomierskie S.A.
 2. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.vcms.pl.
 3. Użytkownik - każda osoba korzystająca z serwisu.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu VCMS.pl.
 5. Compliance - zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, standardami i politykami wewnętrznymi.

 

III. Zasady Korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Zabrania się korzystania z serwisu w sposób mogący zakłócić jego funkcjonowanie, w tym poprzez wprowadzanie złośliwego oprogramowania lub innych działań mających na celu destabilizację serwisu.
 3. Użytkownik ma prawo do przeglądania treści zamieszczonych w serwisie, kontaktowania się z administratorem oraz korzystania z formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

 

IV. Prawa i Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do dostępu do treści zamieszczonych w serwisie.
 2. Użytkownik ma prawo do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących funkcjonowania serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań naruszających prawa autorskie oraz prawa pokrewne w odniesieniu do treści zamieszczonych w serwisie.

 

V. Prawa i Obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz udostępniania treści zgodnych z prawem.
 2. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w serwisie, w tym do usuwania lub modyfikowania treści zamieszczonych w serwisie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem.

 

VI. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminem Newslettera https://vcms.pl/polityka-prywatnosci-i-regulamin-newslettera.html dostępnymi w serwisie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

 

VII. Zasady Compliance

 1. Zgodność z Prawem: Administrator zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) oraz prawa konsumenckiego.
 2. Szkolenia i Edukacja: Administrator regularnie przeprowadza szkolenia dla pracowników i współpracowników w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych polityk compliance.
 3. Polityki i Procedury: Administrator opracowuje, wdraża i utrzymuje wewnętrzne polityki i procedury mające na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Monitorowanie i Audyty: Administrator regularnie monitoruje przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz przeprowadza audyty wewnętrzne w celu identyfikacji i minimalizacji ryzyka niezgodności.
 5. Zgłaszanie Naruszeń: Użytkownicy oraz pracownicy mogą zgłaszać wszelkie przypadki naruszeń przepisów prawa lub wewnętrznych polityk compliance za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: compliance@vcms.pl.
 6. Odpowiedzialność: W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa lub wewnętrznych polityk compliance, Administrator podejmuje odpowiednie działania naprawcze, w tym może nałożyć sankcje dyscyplinarne na pracowników odpowiedzialnych za naruszenia.

 

VIII. Zasady Składania Reklamacji

 1. Podstawy Składania Reklamacji

  • Reklamacje mogą dotyczyć niezgodności usług z umową, wadliwego wykonania usług, problemów technicznych związanych z dostarczonymi rozwiązaniami oraz innych niezgodności wynikających z umowy zawartej między serwisem VCMS.pl a Klientem.
    
 2. Sposób Składania Reklamacji

  • Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres e-mail: reklamacje@vcms.pl lub listownie na adres: VCMS.pl Sady Sandomierskie S.A., Aleja Warszawska 227A/BA10, 39-400 Tarnobrzeg.
  • W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:
   • Nazwę firmy
   • Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie reklamacji
   • Numer umowy lub zamówienia
   • Szczegółowy opis problemu
   • Dokumentację fotograficzną lub zrzuty ekranu (jeśli dotyczy)
   • Proponowane rozwiązanie problemu
     
 3. Terminy

  • Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od daty wystąpienia problemu lub od daty, w której Klient powinien był zauważyć problem.
  • Serwis zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku skomplikowanych reklamacji, wymagających dłuższego czasu na rozpatrzenie, Klient zostanie poinformowany o przedłużeniu terminu oraz o przewidywanej dacie rozpatrzenia reklamacji.
    
 4. Procedura Rozpatrywania Reklamacji

  • Po otrzymaniu reklamacji, serwis przeprowadzi weryfikację zgłoszenia. Klient może zostać poproszony o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, jeśli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
  • Po zakończeniu weryfikacji, serwis poinformuje Klienta o podjętej decyzji oraz o proponowanych działaniach naprawczych, które mogą obejmować:
   • Poprawienie wykonanej usługi
   • Wykonanie usługi ponownie
   • Zniżkę na przyszłe usługi
   • Zwrot kosztów (jeśli dotyczy i jest uzasadnione)
     
 5. Prawo do Odwołania

  • Klient ma prawo odwołać się od decyzji serwisu w sprawie reklamacji, składając odwołanie na adres e-mail: reklamacje@vcms.pl w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie oraz wszelkie dodatkowe informacje, które mogą mieć znaczenie dla ponownego rozpatrzenia reklamacji.
 6. Postanowienia Końcowe

  • W przypadku nierozstrzygnięcia reklamacji na drodze polubownej, strony mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu sporu na drodze sądowej. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby serwisu VCMS.pl.
  • Postanowienia dotyczące reklamacji nie wyłączają ani nie ograniczają prawa Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

IX. Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikające z korzystania z serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby serwisu VCMS.pl